Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSTATNÍ PRAMENY

Encyklopedie a slovníky

Ackermann, Petr a kol.: Velký vinařský slovník. Svaz vinařů České republiky. Radix. Velké Bílovice - Praha 2007.

Buben, Milan: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1994, 1997, 1999, 2003 [1. - 4. vydání].

Buben, Milan: Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů. Logik s.r.o., Praha 2000.

[Kresby znaků Zdirad J. K. Čech, popisy znaků Pavel R. Pokorný.]

Dušan, Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 1999.

Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Libri, Praha 1995.

Lutovský, Michal: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001.

Malá československá encyklopedie. Academia, Praha 1984 - 1987.

Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby. Lidové noviny, Praha 2000.

Oswald, Gerd: Lexikon der Heraldik. VEB Bibliographisches Institut Lepzig, 1984.

Ottův slovník naučný. J. Otto, Praha 1888 - 1909.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Pansofia, Praha 1993.

Petráň, Zdeněk - Radoměřský, Pavel: Encyklopedie české numismatiky. Libri, Praha 1996.

Petráň, Zdeněk - Radoměřský, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. Libri, Praha 2001.

Rakušan, Ctirad a kol., Myslivecký slovník naučný. Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha 1992.

Slovník antické kultury. Svoboda, Praha 1974.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1978.

Stehlíková, Dana: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Libri, Praha 2003.

Šumavský, Josef Franta: Deutsch - böhmisches Wörterbuch. Band I. - II. Johann Spurny, Prag, 1844, 1846.

Volný, Jan: Německo - český slovník. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1972.

Pomocné vědy historické - genealogie

Hás, Jiří: Vývod Barbory Štosové z Warnsdorfu ve Starých Bukách u Trutnova. Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, roč. XXIII, č. 3, Praha 1990, s. 133-148.

Pomocné vědy historické - heraldika

Adamová, Karolina: K heraldické výzdobě staroměstské mostecké věže. Právně historický pohled. Pražský sborník historický, svazek 15, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1982, s. 44 - 62.

Arndt, Jürgen - Seeger, Werner - Müller-Westphal, Lothar: Wappenbilderordnung, Neustadt an der Aisch 1986.

Bačkovský, Rudolf: Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech v Čechách a na Moravě a ve svých znacích. Jindřich Bačkovský Praha II, Praha 1948.

Baletka, Ladislav - Louda, Jiří: Znaky měst Severočeského kraje. Profil, Ostrava 1980.

Brandl, Vincenc: Zemský erb čili znak markrabství Moravského. Obzor, roč. IX./1886, čís. 1.

(Přetisk: Heraldika, roč. V./1972, čís. 4, s. 103-104, 137-138, obr. 1, bibl. 28.)

Buben, Milan: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1994, 1997, 1999, 2003 [1. - 4. vydání]

Burdová, Pavla: Zemský soud v malbách na Pražském hradě a v rukopisu stavovského archivu. Sborník archivních prací, ročník 31, Praha 1981, s. 207 - 226.

Čarek, Jiří: Městské znaky v českých zemích. Academia, Praha 1985.

Čech, Zdirad J. K.: Papežské znaky. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009.

Dřímal, Jaroslav - Štarha, Ivan a kol.: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Blok, Brno 1979.

Fiala, Michal - Hrdlička, Jakub - Županič, Jan: Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku1648. Documenta pragensia monografia. Volumen 4, Scriptorium, Praha 1997

Fiala, Michal - Hrdlička, Jakub: Znaková galerie v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. (Příspěvek k panovnické reprezentaci 16. století.) Sborník archivních prací, ročník 42, Praha 1992, s. 261 - 306.

Fiala, Michal: Erbovní listiny Archivu Národního muzea. Documenta pragensia monografia. Volumen 13, Scriptorium, Praha 2001.

Galbreath, Donald L. - Jéquier, Léon: Handbuch der Heraldik. Battenberg, München 1989.

Gall, Franz: Österreichische Wappenkunde. Wien - Köln, 1977.

Górzyński, Slawomir - Kochanowski , Jerzy - Jońca, Adam: Herby szlachty polskiej. Warszawa 1992.

Grote, Heinrich: Stammtafeln, Leipzig 1877.

Hás, Jiří: Vývod Barbory Štosové z Warnsdorfu ve Starých Bukách u Trutnova. Heraldika a genealogie, Klub pro českou heraldiku a genealogii, roč. XXIII, č. 3, Praha 1990, s. 133-148.

Helmers, Rudolf Johann: Johann Siebmacher´s Wappen-Buch. Nürnberg 1701 - 1705, Faksimile, Battenberg, München 1975.

Hildebrandt, Adolf Matthias: Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. Degener & Co., Inhaber Gerhard Geßner, Neustadt an der Aisch 1970. [Tato kniha byla několikanásobně vydána; jednotlivá vydání se v obecné rovině zpracování heraldické materie téměř neliší.]

Hlaváček, Ivan - Kašpar, Jaroslav - Nový, Rostislav: Vademecum pomocných věd historických. 1. vydání Svoboda, Praha 1988, 2. vydání 1993, 3. vydání 1997; 4. vydání nakladatelství H&H, Praha 2002.

Hrdlička, Jakub: Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťanů. Public History, Praha-Modřany, bez data vydání [1993].

Jásek, Jaroslav: Oškrt versus kypřice - snad už naposledy. Heraldická ročenka 1983, s.88-105, vyobr. a lit.

Kadich, Heinrich v. - Blažek, Conrad: Der mährische Adel. J. Siebmacher´s grosses Wappenbuch, Band IV/10, Nürnberg 1899.

Kniha kreseb Břetislava Štorma. Knihy Řádu, Vyšehrad, Praha 1939.

Kočandrle, Josef V.: Oškrt nebo kypřice? Heraldika, IX./1976, č.1-2, s.45-47. Z ohlasů na články v předchozím dvojčísle. Heraldika, X./1977, s.158.

Král z Dobré Vody, Vojtěch: Heraldika. Rudolf Štorch, knihkupec, Praha-Karlín 1900. Reprint v nakladatelství GARN, 2003.

Král z Dobré Vody, Vojtěch: Znaky rodů českých. Společnost přátel starožitností českých, Praha 1898. Reprint Agentura Pankrác s.r.o., Praha 2009.

Krejčík, Tomáš - Psík, Richard: Základy heraldiky. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2008.

Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1987. [Tisk cyklostylem. Vysokoškolské skriptum Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně.]

Křivohlávek, Jan F.: Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí, 2005.

Leonhard, Walter: Das grosse Buch der Wappenkunst. München 1976.

Liška, Karel - Mucha, Ludvík: Klíč k našim městům. Práce, Praha 1979.

Liška, Karel: Městské znaky s ozdobami, Práce, Praha 1989.

Louda, Jiří: Moravští zemští hejtmani. Praha, bez data vydání.

Louda, Jiří: European civic coats of arms, London 1966.

Louda, Jiří: Znaky evropských měst. Horizont, Praha 1995. [České vydání anglického titulu European civic of arms z roku 1966.]

Louda, Jiří: Znaky československých měst. Mladá fronta, Praha 1972, 1975.

Louda, Jiří - Maclagan, Michael: Heraldry of the royal families of Europe. New York 1981.

Meraviglia-Criveli, Rudolf Johann: Der böhmische Adel, J. Siebmacher´s grosses Wappenbuch, Band IV/9, Nürnberg 1885.

Müller, Karel: Pečeti a znaky obcí českého Těšínska. Český Těšín 1997.

Müller, Karel: Pečeti a znaky obcí na Jesenicku. Jeseník 2003.

Müller, Karel: Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy. Opava 2001.

Dodatky: čís. 1 - 2002, čís. 2 - 2005, čís. 3 - 2009.

Neubecker, Ottfried: Wappenkunde, Battenberg, München 1980.

Neubecker, Ottfried - Rentzmann, Wilhelm: 10 000 Wappen und Embleme von Staaten und Städten nach Bildmotiven angeordnet mit alphabetischem Register. Battenberg, München 1989.

Neubecker, Ottfried: Heraldik. Wappen, Ihr Ursprung, Sinn und Wert. Battenberg, Augsburg 1990.

Nový, Rostislav: Počátky znaků českých měst. Sborník archivních prací, ročník 26, Praha 1976, s. 367 - 412.

Nový, Rostislav: K počátkům feudální monarchie v Čechách II., K počátkům českého znaku. Časopis Národního muzea v Praze, ročník 147, Praha 1978, s. 147 - 172.

Nový, Rostislav: Nejstarší heraldické památky staroměstské radnice v Praze. Pražský sborník historický, svazek 22, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1989, s. 33 - 64.

Palát, Pavel: Heraldická terminologická konvence. Sborník příspěvků, III. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava 1986, s. 133 - 138.

Palát, Pavel: Kolo svaté Kateřiny. Heraldická ročenka 1987, Praha 1987, s.25 - 32, obr.1.

Pastoreau, Michel: Vznik erbů na západě. Stav problému. Sborník archivních prací, ročník 50, Praha 2000, s. 339 - 352.

Pastoreau, Michel: Původ erbů: Problém k vyřešení? Sborník archivních prací, ročník 50, Praha 2000, s. 353 - 369.

Pastoreau, Michel: Rozšíření erbů a počátky heraldiky. Sborník archivních prací 2, ročník 50, Praha 2000, s. 370 - 394.

Pelant, Jan: Znaky a pečetě západočeských měst a městeček. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1985.

Petráň, Josef: Český znak. Stručný nástin jeho vzniku a historického vývoje. Ministerstvo kultury ČSR, Praha 1970.

Pilnáček, Josef: Rody starého Slezska. Díl I. - V. Heraldická sekce při Muzeu těžby a zpracování zlata, Jílové u Prahy 1969 - 1972.

Pilnáček, Josef: Staromoravští rodové. 2. vydání. Státní archiv Brno, Brno 1972.

Pilnáček, Josef: Neznámé rody a znaky staré Moravy. 1. vydání. Státní oblastní archiv v Brně, Brno 1983.

Pilnáček, Josef: Občanské znaky. Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2009.

Pokorný, Pavel R.: Znak želivské kanonie v historickém vývoji. Heraldická ročenka 1978, Praha 1978, s. 68 - 95

Přibyl, Alois - Liška, Karel: Znaky a pečetě středočeských měst. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1975.

Querfurth, Curt O. von: Kritisches Wörterbuch der Heraldischen Terminologie. Neudruck der Ausgabe von 1872. München und Berlin 1969.

Ruda, Vladimír a kol.: Znaky severočeských měst. Dialog, Most 1970.

Růžek, Vladimír: Česká znaková galérie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. Příspěvek ke skladbě královského dvora Karla IV. Sborník archivních prací, roč. 38, Praha 1988, s. 37-300.

Růžek, Vladimír: Tři studie Michela Pastoureaua o počátcích erbů v západní Evropě. Sborník archivních prací, roč. 50, Praha 2000, s. 329 - 338.

Rytíř, Václav: Heraldické tinktury, kovy - barvy - kožišiny a jejich šrafování. Nákladem autora, Úvaly u Prahy 1941.

Sacken, Eduard Freiherr von: Katechismus der Heraldik. Grundzüge der Wappenkunde. Weber, Leipzig 1893.

Sedláček, August: Českomoravská heraldika I. Česká akademie cís.Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1902.

Sedláček, August: Českomoravská heraldika II. Česká akademie věd a umění, Praha 1925.

Sedláček, August: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 1 - 5. Edit Vladimír Růžek. Academia, Praha 2001 - 2003.

Sedláček, Pavel: Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti. Katalog k výstavě Státního ústředního archivu v Praze, Praha 2002.

Schwarzenberg, Karel: Český znak zemský a královský. Erbovní knížka na roku 1935, Praha 1935, s. 11 - 19.

Schwarzenberg, Karel: Heraldika. Knihy Řádu, Vyšehrad, Praha 1941.

Spáčil, Vladimír a kol.: Pečeti a znaky měst, městeček a obcí olomouckého okresu. Olomouc 1985.

Ströhl, Hugo Gerard: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn. Anton Schroll & Co., Wien 1904.

Ströhl, Hugo Gerard: Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten. 2. vydání, Dortmund 1979.

Suchánek, Jiří: Thun-Hohensteinský znak a řád sv. Ruperta, Erbovní sešit č. 12, Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu Praha, Praha 1971.

Svoboda, Zbyšek: Československá státní a vojenská symbolika. Federální ministerstvo obrany, Praha 1991.

Šimek, Bohumír: Rukověť heraldikova. Vyšlo v r.1971-1972 jako příloha IV. a V. ročníku časopisu HERALDIKA, bulletinu pro základní historické vědy. Vydala heraldická sekce při MTZZ Jílové u Prahy.

Tejkal, Jan: Město Ostrava. Znaky a prapory. Archiv města Ostravy, Ostrava 1997.

Vojtíšek, Václav: Naše státní znaky. (Staré i nynější). Vesmír, ABC příručky pro každého, sv. 17, Praha - Karlín 1921.

Vojtíšek, Václav: O pečetech a erbech měst pražských a jiných českých. Zprávy Památkového sboru hlav. města Prahy, svazek osmý. Nákladem Památkového sboru hlav. města Prahy, Praha 1928, s. 1 - 255.

Vojtíšek, Václav: K otázce erbu českého krále. Časopis Národního muzea, 104, Praha 1931, s. 49 - 62.

Volborth, Carl-Alexander von: Heraldik. Eine Einführung in die Welt der Wappen. 2. vydání. Belser, Stuttgart - Zürich 1992.

Vopasek, Stanislav: Heraldická historie hornických symbolů. Klub přátel hornického muzea OKD v Ostravě. Sborník hornického zpravodaje, prosinec 2002, Ostrava 2002.

Widimsky, Vincenz Robert: Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates. K. K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1864.

Zelenka, Aleš: Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe. Vrlg. Behaym, Regensburg 1979.

Zelenka, Aleš - Javora, Tony: Sudetendeutsches Wappenlexikon. Orstwappen aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. Passavia, Passau 1985.

Zenger, Zdeněk M.: Heraldika. Vojenský historický ústav v Praze, Heraldická sekce KVH, ve spolupráci s Odborem přátel SK Slavia - Praha. Praha 1971.

Zenger, Zdeněk M.: Česká heraldika. Vyšehrad, Praha 1978.

Županič, Jan - Fiala, Michal: Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648. VR atelier, Praha 2001.

Županič, Jan: Nová šlechta Rakouského císařství. Agentura Pankrác, Praha 2006.

Pomocné vědy historické - faleristika

Kasík, Stanislav: Bretaňský rytířský Řád hermelínu a jeho čeští držitelé. Cour d´honneur 2., Praha 1997, s. 25.

Koláčný, Ivan: Řády a vyznamenání habsburské monarchie. Elka Press, Praha 2006.

Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání. Libri, Praha 1995.

Měřička, Václav: Das Buch der Orden und Auszeichnungen. 2. Auflage Verlag Werner Dausien, Hannau a. d. Main 1990.

Měřička, Václav: Orden und Ehrenzeichen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien - München 1974.

Měřička, Václav: Řád Marie-Terezie. Heraldika a genealogie, roč. XXIV, č. 1 - 2, Klub pro českou heraldiku a genealogii, Praha 1990.

Suchánek, Jiří: Thun-Hohensteinský znak a řád sv. Ruperta, Erbovní sešit č. 12, Heraldická sekce Klubu vojenské historie při Vojenském historickém ústavu Praha, Praha 1971.


 

Pomocné vědy historické - numismatika

Hanka, Wáclaw: Mince a medaile Alberta wéwody Fridlandského. Časopis Českého museum, XVI., Praha 1842.

Petráň, Zdeněk - Radoměrský, Pavel: Encyklopedie české numismatiky. Libri, Praha 1996.

Petráň, Zdeněk - Radoměrský, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. Libri, Praha 2001.

Vorel, Petr: Od pražského groše ke koruně české. Rybka Publishers, Praha 2000.

Vorel, Petr: Od českého tolaru ke světovému dolaru. Rybka Publishers, Praha 2003.

Miltner, Franz Karl - Miltner Heinrich - Neumann, Josef: Bechreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen. Herausgeben von dem Vereine für Numismatik zu Prag. Prag 1852.


 

Pomocné vědy historické - paleografie

Friedrich, Gustav: Učebná kniha paleografie latinské. Bursík & Kohout, Praha 1898.


 

Pomocné vědy historické - sfragistika

Krejčík, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Nakladatelství Tilia. Ostrava1998.

Krejčíková, Jarmila - Krejčík, Tomáš: Úvod do české sfragistiky. Klub genealogů a heraldiků Ostrava, Ostrava 1989.

Milec, Miroslav: Přehled pečetí pánů z Růže. České Budějovice 2007 (vlastním nákladem).

Milec, Miroslav: Cechovní pečetě I. Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2011.

Milec, Miroslav: Občanské pečetě a znamení na pečetích. Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2011.

Milec, Miroslav: Šlechtické pečetě. Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2011.

Milec, Miroslav: Rodové pečetě. Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát, Brno 2011.

Sedláček, August: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, Svazek 1 - 5. Academia, Praha 2001 - 2003. Editor Vladimír Růžek.

Pomocné vědy historické - vexilologie

Svoboda, Zbyšek - Exner, Petr: Vexilologický lexikon. Vexilologické názvosloví. Vexilologický klub Praha, Středisko vexilologických informací Hradec Králové, 2000.

Architektura a stavitelství

Bloch, Jiří - Bláha, Jiří a kol.: Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově. JIH, Český Krumlov 2006.

Bukovský, Jan: Loretánské kaple v Čechách a na Moravě. Libri, Praha 2000.

Frolec, Václav - Vařeka, Josef: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha 1983.

Hájek, Václav: Architektura. Klíč k architektonickým slohům. Grada Publishing, Praha 2000.

Hájek, Václav a kol.: Lidová stavení. Opravy a úpravy. Grada Publishing, Praha 2001.

Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 1978.

Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás. Přehled stavebních slohů. Panorama, Praha 1981.

Hoffmann, František: České město ve středověku. Panorama, Praha 1992.

Ježková, Alena: Strážci pražských ulic. Mladá fronta, Praha 2006.

Kamenné kříže Čech a Moravy. Argo, Praha 2001. (Kolektiv autorů)

Lipanská, Eduarda: Historické klenby. EL Consult, Praha 1998.

Petráňová, Lydia: Domovní znamení staré Prahy. Panorama, Praha 1988.

Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura svědectví dob. Přehled vývoje stavitelství a architektury. SNTL - Nakladatelství technické literatura, Praha 1974.

Škabrada, Jiří: Lidové stavby. Architektura českého venkova. Argo, Praha 1999.

Škabrada, Jiří: Konstrukce historických staveb. Argo, Praha 2003.

Štěch, V. V. (Václav Vilém): Pražská domovní znamení. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1955.

Veselý, Dalibor a kol.: Sloup - Váza - Obelisk. Nakl. H&H, Vyšehradská s. r. o., Národní galerie v Praze, Praha 2005.

Vinař, Jan - Kufner, Václav: Historické krovy. Konstrukce a statika. Grada Publishing, Praha 2004.

Vinař, Jan a kol.: Historické krovy II. Průzkum a opravy. Grada Publishing, Praha 2005.


 

Fortifikace

Koutek, Tomáš: Městské brány v Čechách. Historická zastavení. Brána, Praha 2003.

Kupka, Vladimír a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 2001.

Menclová, Dobroslava: České hrady. Díl první. Odeon, Praha 1972.

Menclová, Dobroslava: České hrady. Díl druhý.Odeon, Praha 1972.


 

Hodinářství

Brož, Miroslav a kol.: Sluneční hodiny na pevných stanovištích. Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko. Academia, Praha 2004.

Horský, Zdeněk: Pražský orloj. Panorama, Praha 1988.

Michal, Stanislav: Hodinářství a hodináři v českých zemích. Libri, Praha 2002.


 

Hornictví

Majer, Jiří: Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 2004.


 

Hudba a hudební nástroje

Cmíral, Adolf: Základní pojmy hudební. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959, kapitola III. Hudební nástroje, s. 101 - 114.

Čížek, Bohuslav: Hudební nástroje. Fotografický atlas. Aventinum, Praha 2002.

Holzknecht, Václav a kol.: Kniha o hudbě. Orbis, Praha 1962.

Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby. Lidové noviny, Praha 2000.


 

Ikonografie a symbolika

Antonín, Luboš: Bestiář. Bájná zvířata, živlové bytosti, monstra, obludy a nestvůry v knižní ilustraci konce středověké Evropy. Půdorys, Praha 2003.

Baleka, Jan: Modř, barva mezi barvami. Academia, Praha 1999.

Becker, Udo: Slovník symbolů, Portál, Praha 2002.

Berger, Rupert: Liturgický slovník, Praha 2008.

Biedermann, Hans: Lexikon symbolů, Pavel Dobrovský - BETA, Praha 2008.

Borges, Jorge Louis: Fantastická zoologie. Odeon. Praha 1988.

Cattabiani, Alfredo: Florarium. Mýty, legendy a symboly spjaté s květinami a rostlinami. Volvox Globator, Praha 2006.

Denkstein, Vladimír: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění. Rozpravy Českoslovneské akademie věd. Řada společenských věd. Ročník 97, sešit 2. Academia, Praha 1987.

Dlouhá, Markéta: Symbolika barev ve středověku. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, roč. 3, č. 1. SCRIPTORIUM Dolní Břežany 2001, s. 14 - 38.

Florentová, Helena - Kopecký, Vladimír: Křesťanské nebe, Praha 1994.

Frotscher, Sven: 5000 znaků a symbolů světa, podrobný výklad s barevnými ilustracemi. Grada Publishing, Praha 2008.

Goethe, Johann Wolfgang von: Smyslově-morální účinek barev. Nakladatelství Fabula, Hranice 2004.

Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.

Hlinomaz, Milan: Vývoj československé státní symboliky v letech 1918 - 1990. Sborník archivních prací, ročník 42, Praha 1992, s. 81 - 184.

Hrdlička, Jakub - Jásek, Jaroslav - Hrubý, Vladimír: Pět století řemeslné symboliky ve sbírce pečetidel a razítek Archivu hlavního města Prahy. Documenta pragensia monografia, Volumen 10. Heraldická společnost v Praze, Praha 1999.

Chadraba, Rudolf: Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV. Academia, Praha 1971.

Koutský: Draci středověkého světa. Mladá fronta, Praha 2005.

Lurker, Manfred: Slovník symbolů, Euromedia Group k. s., Praha 2005.

Martin, René: Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha 1993.

Němec, Petr: Osoby Nového zákona. IRPEN, vyd. a nakl., Cheb 2009.

Palivec, Viktor: Heraldická symbolika. GHS [Genealogická a heraldická společnost v Praze], Praha 1978.

Ramešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých. Zvon, Praha 1991.

Reinsberg, Jiří - Kubalík, Tomáš: Knížka pro ministranty. Praha 2003.

Royt, Jan - Šedinová, Hana: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998.

Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie. Karolinum, Praha 2006.

Rulíšek, Hynek: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Karmášek 2006.

Ryneš, Václav: Atributy světců. (Druhé upravené vydání). Knižnice Oblastného muzea v Roztokách sv.1, Roztoky 1969.

Ryneš, Václav: Atributy v umění. (Světci, jejich patronáty a atributy.) Prvé vydání. Knižnice Oblastního muzea v Roztokách - sv. 2., Roztoky 1971.

Schauber, Vera - Schindler, Michael: Rok se svatými. Kostelní Vydří 1997.

Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996.

Svoboda, Zbyšek: Československá státní a vojenská symbolika. Federální ministerstvo obrany, Praha 1991.

Šidlovský, Evermond Gejza: Svět liturgie. Klášter premonstrátů na Strahově 1991.

Štorm, Břetislav: Báječná zvířata, obludy a nestvůry. Otto F.Babler (Svatý Kopeček u Olomouce) a Bohuslav Durych (Olomouc), 1935, obr 1, text za obrazovou částí.

Tydlitátová, Věra: Symbolika hradeb a bran v hebrejské bibli. Triton, Praha 2010.

Voragine, Jakub de: Legenda aurea. Vyšehrad, Praha 1998.


 

Justice

Klabouch, Jiří: Staré české soudnictví. Orbis, Praha 1967.

Šindelář, Vladimír: Cesta na popraviště. PRAAM, Písek 2001.

Kamenictví

Hanzl, Zdeněk a kol.: Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Lidové noviny, Praha 2003.

John, Jan - Kovář, Miroslav: Opracování kamene. Fakulta filozofická Západočeské university v Plzni, Plzeň 2006.

Judrovský, Rudolf - Tichý, Erik: Kamenictví. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing, Praha 2001.


 

Kovářství

Frolec, Ivo: Kovářství. Grada Publishing, Praha 2003.

Kysilka, Karel - Rajman, Jiří - Vítek, Zdeněk: Podkovářství. Grada Publishing, Praha 2006.


 

Mlynářství

Janoška, Martin: Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 2003.

Klempera, Josef: Vodní mlýny v Čechách. I - IX. Libri, Praha 2000 - 2005.

Štěpán, Luděk - Křivanová, Magda: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Argo, Praha 2000.

Štěpán, Luděk - Urbánek, Radim - Klimešová, Hana a kol., Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách, II. Argo, Praha 2008.


 

Mosty a vodní stavby

Dušan, Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 1999.


 

Myslivost

Harris, Lee William: Sokolnictví pro začátečníky. Úvod do sokolnictví. Víkend, Praha 2008.

Rakušan, Ctirad a kol., Myslivecký slovník naučný. Zemědělské nakladatelství Brázda, Praha 1992.

Rybářství

Andreska, Jiří: Lesk a sláva českého rybářství. Nuga, Pacov 1997.

Řemesla - souhrnně / obecně

Janotka, Miroslav - Linhart, Karel: Zapomenutá řemesla. Neprodejná prémie Členské knižnice Svoboda. Svoboda, Praha 1984.

Janotka, Miroslav - Linhart, Karel: Řemesla našich předků. Svoboda, Praha 1987.

Petráň, Josef - Šubrtová, Alena: Homo Faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Academia, Praha 1967.

Scheybal, Josef V. - Scheybalová, Jana: Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách. Ústí nad Labem 1985.

Sulzenbacherová, Gudrun: Zapomenutá řemesla a život na venkově. Slovart. Bratislava 2003.

Sklářství

Drahotová, Olga a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl. Academia, Praha 2005.

Kirsch, Roland a kol.: Historie sklářské výroby v českých zemích. II. díl, 1 a 2. Academia, Praha 2003.

Vodruška, Vlastimil: Sklářství. Grada Publishing, Praha 2002.

Tesařství

Kohout, Jaroslav - Tobek, Antonín - Müller, Pavel: Tesařství. Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing, Praha 1996.

Vinař, Jan - Kufner, Václav: Historické krovy. Konstrukce a statika. Grada Publishing, Praha 2004.

Vinař, Jan a kol.: Historické krovy II. Průzkum a opravy. Grada Publishing, Praha 2005.

Umělecká řemesla

Benda, Klement a kol.: Od Velké Moravy po dobu gotickou. Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích. Lidové noviny. Praha 1999.

Umělecká řemesla - řezbářství

Minář, Marek: Řezbářství. Řemesla, tradice, technika. Grada Publishing, Praha 2005.

Minář, Marek: Lidové řezbářství. Řemesla, tradice, technika. Grada Publishing, Praha 2008.

Umělecká řemesla - kachle

Pavlík, Čeněk - Vitanovský, Michal: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Libri, Praha 2004.

Hazlbauer, Zdeněk: Krása středověkých kamen. Odraz nábožernských idejí v českém uměleckém řemesle. Zvon, Praha 1998.

Umělecká řemesla - ušlechtilé kovy

Stehlíková, Dana: Encyklopedie českého zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví. Libri, Praha 2003.


 

Vinařství

Ackermann, Petr a kol.: Velký vinařský slovník. Svaz vinařů České republiky. Radix, Velké Bílovice - Praha 2007.

Zemědělství

Beranová, Magdalena - Kubačák, Antonín: Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Nakladatelstrví Libri, Praha 2010.

Výtvarné umění

Chodura, Radko - Klimešová, Věra - Křišťan, Alois: Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2001.

Baleka, Jan: Výtvarné umění, výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997.

Baleka, Jan: Vlevo a vpravo ve výtvarném umění. Academia, Praha 2005

Militaria

Barber, Richard - Barker, Juliet: Tournaments. Woodbridge 1989.

Dolejší, Josef - Křížek, Leonid: Husité. Vrchol válečného umění v Čechách. Elka Press-Militaria, Praha 2009.

Dolínek, Vladimír - Durdík, Jan: Historické zbraně. Naše vojsko, Praha 2008.

Embleton, Gerry: Oděv a zbroj vojáka ve středověku znovuzrozené v barevných fotografiích. Fighter Publications. Praha 2007.

Fowler, E. W. W.: Nacistické reálie. Ottovo nakladatelství, Praha 1998.

Klučina, Petr: Zbroj a zbraně, Evropa 6. - 17. století. Paseka, Praha - Litomyšl 2004.

Křížek, Leonid - Čech, Zdirad J. K.: Encyklopedie zbraní a zbroje. Libri, Praha 1997.

Lumsden, Robin: SS reálie. S fotografiemi ze sbírky Ulric of England. Ottovo nakladatelství, Praha 1998.

Pernes, Jiří a kol.: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 - 1918. Elka Press- Militaria, Praha 2003.

Wagner, Eduard - Drobná, Zoroslava - Durdík, Jan: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Naše vojsko, Praha 1956.

Šáda, Miroslav: Československé ruční palné zbraně a kulomety. Naše vojsko, Praha 1971.

Šáda, Miroslav a kol.: Vzácné zbraně a zbroj. Ze sbírek Vojenského muzea v Praze. Naše vojsko, Praha 1986.

Wozel, Heidrun: Turniere. Berlin 1979.

Zvonařství

Kuča, Karel: České, moravské a slezské zvonice. Libri, Praha 1995.

Manoušek, Petr Rudolf: Zvonařství. Grada Publishing, Praha 2006.

Hmotná kultura

Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007

Kutílková, Dagmar: Dějiny odívání. Vojenské odívání. Od třicetileté války do počátku 20. století. Lidové noviny, Praha 2008.

Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání. Středověk. Lidové noviny. Praha 2001.

Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání. Renesance. Lidové noviny. Praha 1996.

Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání. Barok a rokoko. Lidové noviny. Praha 1997.

Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury I (1). Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1985.

Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury I (2). Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1985.

Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Karolinum. Praha 1995.

Petráň, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury II (2). Karolinum. Praha 1997.

Štybrová, Miroslava: Dějiny odívání. Boty, botky, botičky. Lidové noviny. Praha 2009.

Přírodní vědy

Aichele, Dietmar - Golte-Bechtle, Marianne: Co tu kvete? Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě. Nakladatelství Ikar, Praha 1996.

Cattabiani, Alfredo: Florarium. Mýty, legendy a symboly spjaté s květinami a rostlinami. Nakladatelství a vydavatelství Volvox globator, Praha 2006.

Coombes, Allen J.: Stromy. Vydavateľstvo Osveta, Martin 1996.

Černý, Walter - Drchal, Karel: Ptáci. Aventinum, Praha 1997.

Deyl, Miloš - Hísek, Květoslav: Naše květiny. Nakladatelství Academia, 3. vydání, Praha 2008.

Martinovský, Jan - Pozděna, Miloš: Klíč k určování stromů a keřů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1987.

Mathioli, Petr Ondřej: Herbář neboli bylinář, I - III. [Staré Město pražské 1596]. Reprint dle původního vydání z roku 1931nakladatelství Dobra & Fontána, Praha 1998.

Svolinský, Karel - Petrbok, Jaroslav: Rostliny. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1960.

Větvička,Václav - Matoušová, Vlasta: Stromy a keře. Aventinum, Praha 2001.

Památková péče a historický místopis

Hlušičková, Hana a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. - IV. díl. Libri, Praha 2001 - 2004.

Hosák, Ladislav: Historický místopis země Moravskoslezské. Společnost přátel starožitností českých v Praze, Praha 1938. Reprint 2. vydání, Academia, Praha 2004.

Sedláček, August: Místopisný slovník Království českého. Bez místa a data vydání. [1909]

Soupisy heraldických památek

Adamová, Karolina: K heraldické výzdobě staroměstské mostecké věže. Právně historický pohled. Pražský sborník historický, svazek 15, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1982, s. 44 - 62.

Burdová, Pavla: Zemský soud v malbách na Pražském hradě a v rukopisu stavovského archivu. Sborník archivních prací, ročník 31, Praha 1981, s. 207 - 226.

Fiala, Michal - Hrdlička, Jakub: Znaková galerie v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. (Příspěvek k panovnické reprezentaci 16. století.) Sborník archivních prací, ročník 42, Praha 1992, s. 261 - 306.

Hrubý, Petr: Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen. Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis philosophicae, Studia Historica 10. Ústí nad Labem 2010.

Kasík, Stanislav: Rodové heraldické památky na Děčínsku a Šluknovsku. Vlastivěda okresu děčínského. Děčín 1996.

Kilián, Jan: Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka. Regionální muzeum Mělník. Mělník 2004.

Kulhavá, Zdeňka" Erbovní památky Novoměstska. ILSA, Praha 2012.

Maděra, Ferdinand: Heraldické a nápisové památky Chomutovska. Oblastní muzeum Chomutov, Chomutov 2003.

Maděra, Ferdinand: Heraldické památky regionu Teplice. Teplice 2001.

Müller, Karel - Polách, Radek - Zezulčík, Jaroslav: Kamenné svědectví minulosti. Heraldické památky Novojičínska. Libri, Nový Jičín - Praha 2008.

Müller, Karel: Erbovní galerie těšínské šlechty. Český Těšín 2008.

Nový, Rostislav: Nejstarší heraldické památky staroměstské radnice v Praze. Pražský sborník historický, svazek 22, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1989, s. 33 - 64.

Růžek, Vladimír: Česká znaková galérie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. Příspěvek ke skladbě královského dvora Karla IV. Sborník archivních prací, roč. 38, Praha 1988, s. 37-300.

Mytologie

Houtzager, Guus:Encyklopedie řecké mytologie. Rebo Production, Čestlice 2003.

Kolektiv autorů: Mytologie, mýty, pověsti a legendy. Fortuna Print, Praha 2006.

Koektiv autorů: Slovník řecko-římské mytologie a kultury. EWA Edition, Praha 1993.

Kun, N. A.: Starořecké báje. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957.

Materiály

Bibliografie české práce heraldické I. 1901 - 1980. Klub genealogů a heraldiků Ostrava. Zvláštní příloha Zpravodaje KGHO. Ostrava 1983. (Palát, Pavel a kol. autorů)

Heraldický archiv Stanislava Kasíka.

REKOS [Registr Komunálních Symbolů]. Internetová databáze provozovaná Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Zápisy ze zasedání Heraldické komise České národní rady / Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 1991 - 2008. Heraldický archiv Mgr. Pavla Paláta.

Zíbrt, Čeněk: Bibliografie české historie. Díl první. II. Pomocné vědy. V.Heraldika a sfragistika. VI. Genealogie a dějiny rodů. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1900.

 

Bibliografie http://www.historie.hranet.cz/heraldika/